Dodatkowe mapy

Hydrografia powiatu Kętrzyn

Morfologia powiatu Kętrzyn

Gleby powiatu Kętrzyn

Mapa wysokości względnych

Kompleksy leśne

Jednostki naturalne powiatu Kętrzyn

Mapa powierzchni podczwarnorzędowej

Gęstość sieci rzecznej

Piętra wysokościowe

Mapa miąższości czwartorzędu

Profile wierceń